ประสิทธิ์พรพงศ์ช.; อุสาโหช. การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION IN VEERASILP SCHOOL KANCHANABURI PROVINCE. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 227 - 242, 26 Apr. 2017.