มุมทองว.; ไตรวิจิตรคุณด. การศึกษาระดับความรักชาติของนักเรียนและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ A STUDY OF STUDENTS’ PATRIOTISM AND STATE OF INSTRUCTION IN HISTORY SUBJECT. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 280 - 296, 26 Apr. 2017.