ชุมพงศ์ช.; แกมเกตุว. การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุและผลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี AN ANALYSIS OF A CAUSE AND EFFECT MODEL OF UNDERGRADUATE STUDENT-ADVISOR INTERACTION. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 297 - 312, 26 Apr. 2017.