แทนกองน.; สุดรุ่งจ. การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของกระบวนการนิเทศการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม A STUDY OF THE STATE AND PROBLEMS OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION PROCESS OPERATION OF ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL. An Online Journal of Education, v. 11, n. 4, p. 329 - 339, 26 Apr. 2017.