ถิรมงคลจิตศุภกร, and ลัญฉวรรธนะกรฉัตรวรรณ์. 2018. “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 EFFECTS OF ORGANIZING LEARNING ACTIVITIES IN SCIENCE BASED ON GAMIFICATION CONCEPT TO ENHANCE LEARNING MOTIVATION OF GRADE 2 STUDENTS”. An Online Journal of Education 11 (4), 450-64. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161190.