เพ็งไซวังลี, and อันทิวโรทัยพรทิพย์. 2018. “กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนผานม เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS FOR CULTURAL TOURISM SITE DEVELOPMENT OF PHANOM COMMUNITY IN LUANG PRABANG DISTRICT, LAO PEOPLE’S DEMORATIC REPUBLIC”. An Online Journal of Education 11 (4), 465-83. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161196.