ตาปราบภูมิพัฒน์, and คล้ายมงคลยุรวัฒน์. 2018. “การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระพีชคณิตของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา A STUDY OF CONDITION OF ALGEBRA INSTRUCTION OF ELEMENTARY MATH TEACHERS”. An Online Journal of Education 11 (4), 501-16. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161208.