ปุญญมาโนชญ์ภาณุพงษ์, and สงครามเนาวนิตย์. 2018. “ผลของการใช้วิธีการสอนแบบอุปนัยบนเว็บโดยใช้อินโฟกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีแบบการคิดต่างกัน EFFECTS OF AN INDUCTIVE METHOD ON WEB USING INFOGRAPHIC ON CONCEPTUAL THINKING ABILITY OF LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH DIFFERENT COGNITIVE STYLES”. An Online Journal of Education 11 (4), 517-30. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161217.