รอดสถิตย์สันติภาพ, and ปทุมเจริญวัฒนาวรรัตน์. 2018. “ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน FACTORS PROMOTING LIFELONG LEARNING IN URBAN COMMUNITIES USING THE COLLABORATION AMONG FAMILIES TEMPLES AND SCHOOLS”. An Online Journal of Education 11 (4), 542-55. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161232.