ตั้งพินิจการเหมือนฝัน, and โหมดหิรัญปราณภา. 2018. “ผลของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วรรณกรรม ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย EFFECTS OF CRITICAL READING INSTRUCTION USING LITERATURE ON CRITICAL READING ABILITY OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS”. An Online Journal of Education 11 (4), 610-23. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161298.