อิทธิพงศ์จิดาภา, and อุสาโหชญาพิมพ์. 2018. “แนวทางการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนสองภาษาในกรุงเทพมหานคร Guidelines for Management of the English Program in Private Kindergartens, Bangkok Metropolis”. An Online Journal of Education 11 (4), 637-52. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161319.