เสนีวงศ์ ณ อยุธยาผุสดี, and วิเศษศิริปองสิน. 2018. “แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองและชายขอบ Guidelines for School Management to Create the Global Citizenship of School under the Secondary Education Service Area in Urban and Border”. An Online Journal of Education 11 (4), 667-78. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161338.