ธีระเชาวพัฒน์ฐานพัฒน์, and เจริญกุลนันทรัตน์. 2018. “แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF STUDENT AFFAIRS OF SCHOOLS UNDER THE ST. GABRIEL’S FOUNDATION OF THAILAND”. An Online Journal of Education 11 (4), 697-711. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161362.