ศิริโชติณัฏฐณี, and ตังธนกานนท์กมลวรรณ. 2018. “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประเมินตนเองและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ พัฒนาการทักษะปฏิบัติการทดลองของนักเรียน THE INTERACTION BETWEEN SELF ASSESSMENT METHODS AND SCIENCE ABILITY ON EXPERIMENTAL SKILL DEVELOPMENT OF STUDENTS”. An Online Journal of Education 11 (4), 712-28. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161373.