สงวนไว้ชนิสรา, and กาญจนวาสีศิริชัย. 2018. “การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด COMPARISON OF TEST RELIABILITY FOR MEASURING MATHEMATICS CREATIVE PROBLEM SOLVING ABILITY: AN APPLICATION OF GENERALIZABILITY THEORY”. An Online Journal of Education 11 (4), 743-60. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161398.