ไทยเจริญเลิศบุษยา, and แกมเกตุวรรณี. 2018. “การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ วิชาชีววิทยาของนิสิตฝึกสอน A DEVELOPMENT OF THREE – TIER DIAGNOSTIC TESTS BASED ON MISCONCEPTIONS IN BIOLOGY OF PRE – SERVICE TEACHERS”. An Online Journal of Education 11 (4), 761-76. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161404.