เพชรนทีสิตาภา, and ศิริภิรมย์วลัยพร. 2018. “สภาพการบริหารกิจการนักเรียนของอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย STATE OF STUDENT AFFAIRS ADMINISTRATION OF ISLAMIC COLLEGE OF THAILAND”. An Online Journal of Education 11 (4), 804-19. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161418.