ศรีเทพวรพล, and วิเศษศิริปองสิน. 2018. “ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลขยายโอกาส: กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา The Problems, Obstacles and Problem-Solving Guidelines for Community Participative Administration in Education of Trang Expanding Opportunity Municipal Schools: A Case Study of Hoiyod Municipal School”. An Online Journal of Education 11 (4), 820-34. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161422.