พิทยะภัทร์รัตติพร, and สุเมตติกุลปิยพงษ์. 2018. “การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร A Study of Teacher Management of Tutoring Schools in Bangkok”. An Online Journal of Education 11 (4), 847-61. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161430.