นามสนิทอรปวีณ์, and จิตระดับสมพงษ์. 2018. “การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องประชาธิปไตยในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา A CONTENT ANALYSIS OF DEMOCRACY IN SOCIAL STUDIES, REIGION AND CULTURE IN ELEMENTARY LEVEL”. An Online Journal of Education 11 (4), 917-28. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161672.