ผลพลกฤษฎา, and ชูประวัติเพ็ญวรา. 2019. “สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดกระซ้าขาวตามมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับผู้เรียน”. An Online Journal of Education 14 (2), OJED1402029 (10 pages). https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/186185.