ทีเจริญ ชวิกา, and ชูประวัติ เพ็ญวรา. 2019. “สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8”. An Online Journal of Education 14 (2):OJED1402050 (12 pages). https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/193488.