ป้อมประสิทธิ์วันวิสา, ชลาภิรมย์บัญชา, and ติงศภัทิย์สุธนะ. 2019. “ผลการใช้กิจกรรมพลศึกษาตามแนวคิดการกำกับตนเองเพื่อลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น”. An Online Journal of Education 14 (2), OJED1402052 (11 pages). https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/195587.