เชิดชูศิลป์อดิศร, and บางชวดดวงกมล. 2019. “แนวทางการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านกิจกรรม Rap Battle”. An Online Journal of Education 14 (2), OJED1402002 (15 pages). https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/205285.