จิตวิลัยจุฑาเทพ, and รัตนอุบลอาชัญญา. 2019. “ผลการจัดกระบวนการการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นฐานที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชน”. An Online Journal of Education 14 (2), OJED1402023 (12 pages). https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/221363.