เจริญผลจันทิมา, and คล้ายสังข์จินตวีร์. 2017. “การพัฒนาระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ์ ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันร่วมกับการเรียนแบบรอบรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการกำกับตนเองสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต DEVELOPMENT OF AN INTERACTIVE VIDEO STREAMING SYSTEM BASED ON GAMIFICATION C”. An Online Journal of Education 11 (4), 47 - 64. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84192.