ทองสะอาดนรีรักษ์, and สุชีวะศิริเดช. 2017. “การพัฒนากระบวนการประเมินทักษะปฏิบัติการเคมี โดยใช้แนวคิดการสืบสอบที่มีการแนะแนวทางสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น A DEVELOPMENT OF CHEMICAL LABORATORY SKILLS ASSESSMENT PROCESS USING GUIDE-INQUIRY APPROACH FOR SECONDARY SCHOOL STUDENTS”. An Online Journal of Education 11 (4), 80 - 92. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84452.