ญาณะคำศราวุฒิ, and อัครพุทธพงศ์ปัญญา. 1. “การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบาย ‘ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้’ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร A STUDY ON THE STATE AND PROBLEMS OF SCHOOL CURRICULUM ADMINISTRATION PURSUANT TO. ”. An Online Journal of Education 11 (4), 117 -28. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84472.