มุตะพัฒน์องค์วิภา, and ศิริภิรมย์วลัยพร. 2017. “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กรของครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร FACTORS RELATED TO ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIORS OF PRIVATE SCHOOL TEACHERS IN BANGKOK”. An Online Journal of Education 11 (4), 146 -62. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84624.