ไกรดิษฐ์พรศิริ, and วิเศษศิริปองสิน. 2017. “กระบวนการบริหารโรงเรียนที่ทำให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด: โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี THE ADMINISTRATIVE PROCESS FOR BREAKTHROUGH IMPROVEMENT SCHOOLS : SCHOOLS. ”. An Online Journal of Education 11 (4), 211 -26. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84690.