ประสิทธิ์พรพงศ์ชนัญญา, and อุสาโหชญาพิมพ์. 2017. “การศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวีรศิลป์ จังหวัดกาญจนบุรี A STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION IN VEERASILP SCHOOL KANCHANABURI PROVINCE”. An Online Journal of Education 11 (4), 227 -42. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84709.