มุมทองวรฤทัย, and ไตรวิจิตรคุณดวงกมล. 2017. “การศึกษาระดับความรักชาติของนักเรียนและสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ A STUDY OF STUDENTS’ PATRIOTISM AND STATE OF INSTRUCTION IN HISTORY SUBJECT”. An Online Journal of Education 11 (4), 280 -96. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84717.