ชุมพงศ์ชุติมา, and แกมเกตุวรรณี. 2017. “การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุและผลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี AN ANALYSIS OF A CAUSE AND EFFECT MODEL OF UNDERGRADUATE STUDENT-ADVISOR INTERACTION”. An Online Journal of Education 11 (4), 297 - 312. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84723.