แทนกองนงนุช, and สุดรุ่งจุไรรัตน์. 2017. “การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของกระบวนการนิเทศการสอน ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม A STUDY OF THE STATE AND PROBLEMS OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION PROCESS OPERATION OF ASSUMPTION CONVENT SILOM SCHOOL”. An Online Journal of Education 11 (4), 329 -39. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84737.