สุนทราวรรณธันย์ชนก, and สุเมตติกุลปิยพงษ์. 2017. “การศึกษาการติดตามผลการอบรมหลักสูตร พี่สอนน้องเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการวิชาชีพบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย A FOLLOW-UP STUDY OF A MENTORING COURSE ON THE PROFESSIONAL LEARNING NETWORK OF PROFESSIONALS OPERATING LINE AT. ”. An Online Journal of Education 11 (4), 389 - 401. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84756.