หมุนรอดสุพรรณี, and สุดรุ่งจุไรรัตน์. 2017. “การศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี A STUDY OF INSTRUCTIONAL SUPERVISION NEEDS OF TEACHERS TEACHING STEM IN THE PROJECT OF KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. ”. An Online Journal of Education 11 (4), 93 - 105. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/84942.