จิตสกูลสุนทรี, and บุญญานันต์โสมฉาย. 2017. “แนวทางการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง GUIDELINES FOR COMPUTER GRAPHIC INSTRUCTION MANAGEMENT TO DEVELOP SELF-DIRECTED LEARNING IN ART EDUCATION BY USING FLIPPED. ”. An Online Journal of Education 11 (4), 432 -49. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/90051.