ถิรมงคลจิตศ. and ลัญฉวรรธนะกรฉ. (2018) “ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 EFFECTS OF ORGANIZING LEARNING ACTIVITIES IN SCIENCE BASED ON GAMIFICATION CONCEPT TO ENHANCE LEARNING MOTIVATION OF GRADE 2 STUDENTS”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 450-464. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161190 (Accessed: 28February2020).