เพ็งไซว. and อันทิวโรทัยพ. (2018) “กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนผานม เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESS FOR CULTURAL TOURISM SITE DEVELOPMENT OF PHANOM COMMUNITY IN LUANG PRABANG DISTRICT, LAO PEOPLE’S DEMORATIC REPUBLIC”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 465-483. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161196 (Accessed: 27September2020).