ตาปราบภ. and คล้ายมงคลย. (2018) “การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนในสาระพีชคณิตของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา A STUDY OF CONDITION OF ALGEBRA INSTRUCTION OF ELEMENTARY MATH TEACHERS”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 501-516. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161208 (Accessed: 27September2020).