ทัพมาลีพ. and มาดิลกโกวิทจ. (2018) “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เวลาว่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF LEISURE TIME USE AMONG LOWER SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO DEVELOP LIFE SKILLS”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 531-541. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161228 (Accessed: 27September2020).