รอดสถิตย์ส. and ปทุมเจริญวัฒนาว. (2018) “ปัจจัยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเมืองโดยใช้ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียน FACTORS PROMOTING LIFELONG LEARNING IN URBAN COMMUNITIES USING THE COLLABORATION AMONG FAMILIES TEMPLES AND SCHOOLS”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 542-555. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161232 (Accessed: 27September2020).