ชาตพิทยากุลช. and ลัญฉวรรธนะกรฉ. (2018) “ผลของการใช้โปรแกรมการเรียนรายบุคคลบนฐานการจัดการเรียนการสอนแบบรู้จริงที่มีต่อทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 EFFECTS OF INDIVIDUAL STUDY PROGRAM BASED ON MASTERY LEARNING ON MAIN IDEA READING SKILL OF SIXTH GRADE STUDENTS”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 587-609. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161293 (Accessed: 9August2020).