ตั้งพินิจการเ. and โหมดหิรัญป. (2018) “ผลของการสอนการอ่านภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วรรณกรรม ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย EFFECTS OF CRITICAL READING INSTRUCTION USING LITERATURE ON CRITICAL READING ABILITY OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 610-623. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161298 (Accessed: 27September2020).