อิทธิพงศ์จ. and อุสาโหช. (2018) “แนวทางการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนสองภาษาในกรุงเทพมหานคร Guidelines for Management of the English Program in Private Kindergartens, Bangkok Metropolis”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 637-652. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161319 (Accessed: 27September2020).