เสนีวงศ์ ณ อยุธยาผ. and วิเศษศิริป. (2018) “แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองและชายขอบ Guidelines for school management to create the global citizenship of school under the secondary education service area in urban and border”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 667-678. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161338 (Accessed: 27September2020).