ธีระเชาวพัฒน์ฐ. and เจริญกุลน. (2018) “แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF STUDENT AFFAIRS OF SCHOOLS UNDER THE ST. GABRIEL’S FOUNDATION OF THAILAND”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 697-711. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161362 (Accessed: 27September2020).