ศิริโชติณ. and ตังธนกานนท์ก. (2018) “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการประเมินตนเองและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ พัฒนาการทักษะปฏิบัติการทดลองของนักเรียน THE INTERACTION BETWEEN SELF ASSESSMENT METHODS AND SCIENCE ABILITY ON EXPERIMENTAL SKILL DEVELOPMENT OF STUDENTS”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 712-728. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161373 (Accessed: 27September2020).