สงวนไว้ช. and กาญจนวาสีศ. (2018) “การเปรียบเทียบความเที่ยงของแบบสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด COMPARISON OF TEST RELIABILITY FOR MEASURING MATHEMATICS CREATIVE PROBLEM SOLVING ABILITY: AN APPLICATION OF GENERALIZABILITY THEORY”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 743-760. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161398 (Accessed: 27September2020).