ไทยเจริญเ. and แกมเกตุว. (2018) “การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนแบบเลือกตอบสามระดับ วิชาชีววิทยาของนิสิตฝึกสอน A DEVELOPMENT OF THREE – TIER DIAGNOSTIC TESTS BASED ON MISCONCEPTIONS IN BIOLOGY OF PRE – SERVICE TEACHERS”, An Online Journal of Education, 11(4), pp. 761-776. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/OJED/article/view/161404 (Accessed: 27September2020).